Odległość domu od drogi – jaka powinna być?

Jak daleko od drogi publicznej powinniśmy zbudować nasz dom? Czy istnieją jakieś wyjątki od obowiązujących zasad? Kiedy nie musimy zachowywać wymaganej odległości i co zrobić, by móc zbliżyć nasz budynek do drogi? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Zasady związane z sytuowaniem domu w stosunku do drogi opisane są w ustawie o drogach publicznych oraz w planie zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru. Jeśli tego typu plan nie został uchwalony, wówczas należy zapoznać się z treścią decyzji o warunkach zabudowy. Kwestia ta nie została uregulowana ani przez prawo budowlane ani przez warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki.

Wymagane odległości budynków od dróg znajdziemy w ustawie o drogach publicznych i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku, gdy nie został uchwalony – w decyzji o warunkach zabudowy. Kwestii tych nie reguluje ani prawo budowlane ani warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki.

Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych minimalna odległość między zewnętrzną krawędzią jezdni a obiektem budowlanym zależna jest po pierwsze od tego, czy mamy do czynienia z terenem zabudowanym czy niezabudowanym, po drugie od rodzaju drogi. W pierwszym wypadku konieczne jest zachowanie odległości 30 m od autostrady, 20 m od drogi ekspresowej, 10 m od drogi krajowej, 8 m od wojewódzkiej i 6 m od gminnej. Odległości te są większe w terenie niezabudowanym. W takich miejscach budynki powinny znajdować się 50 m od autostrady, 40 m od drogi ekspresowej, 25 m od drogi krajowej, 20 m od wojewódzkiej i 15 m od gminnej.

Istnieją jednak pewne odstępstwa od tych zasad. Dochodzi do nich jednak tylko i wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zdarza się, że są one opisane w miejscowym planie zagospodarowania. Jeśli jednak nie są, wówczas decyzja zależy od zarządcy drogi, ponieważ to do niego zgłaszamy się ze stosownym wnioskiem. Ostateczny efekt będzie zależał od tego, czy uzna on, że nasz przypadek rzeczywiście jest szczególny oraz czy za odstępstwem przemawia wiele argumentów.